dzierżawa drukarek, dzierżawa drukarek warszawa, wynajem drukarek, wynajem drukarek warszawa, wynajem kserokopiarek, dzierżawa kserokopiarek, leasing drukarek, sprzedaż urządzeń drukujących, Lexmark, Konica Minolta, Canon, Kyocera, Serwis, Drukarki, Laptopy, Naprawa drukarek, Materiały eksploatacyjne, Tusze, Tonery
Regulamin Nagłowek
Regulamin Strony Internetowej


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ


Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały określone zasady korzystania ze strony internetowej https://marcova.pl.

Strona należy do Marcova Biznes Sp. z o.o., ul. Rozwadowska 30, 03-628 Warszawa, NIP: 5242667621. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail regulamin@marcova.pl lub dzwoniąc pod numer 22 510 11 99.

§ 1
UŻYTKOWNIK

1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.

2. Wydawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Wydawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.

3. Wydawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do należytego wykonania danej usługi.

§ 2
STRONA

1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Wydawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Wydawcy. Umieszczenie przez Wydawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.

2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Wydawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ani związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.

3. Wydawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Wydawca nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za powoływanie się lub stosowanie do informacji zawartych na Stronie.

4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.

5. Na Stronie mogą być umieszczane treści o charakterze reklamowym i artykuły sponsorowane. Zasady publikacji takich treści mogą regulować odrębne przepisy.

§ 3
PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a. serwis informacyjny/blog,
b. konto
c. newsletter,
d. wyznaczanie trasy.

2. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Wydawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.

4. Wydawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.

5. Realizując obowiązek ustawowy, wydawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.

6. Wydawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 dni na dobę. Wydawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

§ 4
SERWIS INFORMACYJNY / BLOG

1. Wydawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory o tematyce zgodnej z linią programową Wydawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny.

2. Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.

3. Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym nie stanowi oświadczenia o zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.

4. Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Wydawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.

5. Wydawca umożliwia Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy.

§ 5
KONTO

1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta, zwanego dalej jako Konto.

2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak:

a. wypowiadanie się w komentarzach,
b. wypełnianie ankiet,
c. subskrybowanie newslettera,

3. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Wydawcę, lub przez podmioty zewnętrzne (np.: system Disqus), co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu. Regulamin i warunki korzystania z w/w usługi dostępne są pod adresem: disqus - terms and policies

4. Konto ma charakter darmowy. W celu jego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.

§ 6
NEWSLETTER

1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.

2. Korzystanie z funkcji Newslettera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich. 4. Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.

5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.

§ 7
TRASA DOJAZDU

1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność ustalenia trasy dojazdu do swojej siedziby lub innego miejsca wskazanego na stronie, co może wiązać się z uzyskaniem podanych przez Użytkownika w sposób ręczny lub automatyczny (w zależności od ustawień urządzenia) współrzędnych GPS lub innych danych geolokacyjnych.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tak wyznaczonej trasy, jej dostępność czy aktualność. Tak realizowana usługa ma charakter darmowy, i może być realizowana z użyciem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (Google maps) i może wymagać akceptacji regulaminów osób trzecich, za których treść Wydawca nie odpowiada.

§ 8
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy gdy:

a. Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,
b. nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,
c. zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,
d. Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hakerskich, a w szczególności usiłuje przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,
e. Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,
f. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej Wydawcy lub osób trzecich,
g. treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do Regulaminu.

2. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów osób trzecich.

§ 9
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
b. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
c. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
d. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
e. posiadanie dostępu do sieci Internet.

§ 10
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.

2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym
jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Wydawcy.

4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie: disqus - terms and policies

§ 11
REKLAMACYJE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Wydawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Wydawcy: 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 32, lub na jego adres email: regulamin@marcova.pl

2. Wydawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 30 dni.

3. Wydawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 1.06.2020

3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Wydawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.

4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Realizując obowiązek ustawowy Wydawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: uokik - pozasadowe rozwiazywanie sporow_konsumenckichIkona Lata
Ikona oddziały
Ikona punkty
Ikona klienci
0

lat na rynku
0

oddziałów firmy
0 +

punktów serwisowych
w całej Polsce
0 +

aktywnych klientów
Ikona Lata
Ikona oddziały
0
lat na rynku
0 oddziałów firmy


Ikona punkty
Ikona klienci
0+

punktów serwisowych
w całej Polsce
0+

aktywnych klientów
Nasi partnerzy

Separator

Jesteśmy strategicznym partnerem handlowym najbardziej zaawansowanych technologicznie koncernów na światowym rynku. Z Marcovą współpracują m.in:

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym doradcą.
Możesz również wypełnić
formularz kontaktowy
Przycisk X

Skontaktuj się z nami.


* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na Twojego e-maila, lub w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
Przycisk X
Formularz ikona
Formularz napis
Twoja wiadomość została wysłana.
Czekaj na kontakt od nas.
Logo MarcovaZapisz się do newslettera i zainspiruj się

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Marcovej. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Adres firmy

ul. Żeromskiego 32
05-270 Marki


Kontakt

t.: +48 22 510 11 99
warszawa@marcova.plSocial media

Facebook logo Linkedin logo

© 2024 Marcova Biznes Sp. z o.o. (dawniej Marcova Sp z o.o. Sp. komandytowa)
projekt: Hype™ , wykonanie: CodeDeploy
Stopka slogan